RCI eindigt in het uitdelen van zwemvesten

26-6-2013 10:36

Door Gastauteur

Rotterdam Climate Initiative (RCI) is niet wezenlijk ‘duurzaam’ en kiest verkeerde prioriteiten, aldus BurgerPanelRotterdam

 

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) laat niets heel van de pretentie van het RCI (Rotterdam Climate Initiative) om als eerste hoofddoelstelling in 2025 50% reductie van CO2 sinds 1990 (nulmeting 24Mton) te realiseren. Bij voortzetting van de huidige trend komt de uitstoot van CO2 in 2025 veel hoger uit dan 12 Mton: het moet tot dan nog 20,7 Mton minder. Na 2025 is de prognose nog slechter.

 

In reactie op het vervelende nieuws in dit recente ECN-rapport over RCI kiest wethouder Alexandra van Huffelen in NRC Handelsblad - opgewekt - voor de vlucht naar voren: de investeringsbeslissing om ook CO2 vanuit het Ruhrgebied en Antwerpen opnieuw te gebruiken en op te slaan in een gasveld in zee, wordt binnenkort verwacht.

 

‘’We willen het op zijn Rotterdams doen en er een handelsproduct van maken’’, aldus de wethouder.

 

Van Huffelen ziet het ECN-rapport, als een volleerde Houdini, zo:

 

‘’Het gaat om een uitkomst bij ongewijzigd beleid, waarin maatregelen die het RCI nog moet nemen niet zijn meegenomen. Om de drie jaar kijken we of we de plannen moeten bijstellen om de CO2-uitstoot in het jaar 2025 te halveren.’’

 

Doorgaan met fossiele energie

Door deze opstelling blijft de hoofdlijn van het beleid kennelijk hetzelfde: doorgaan met fossiele energie, afvangen van CO2 en ondergrondse opslag. Hierbij neemt Van Huffelen optimistisch een voorschot op een opslagmethode die nog niet serieus de tekentafel is ontstegen. En ze heeft ook al bijna de huid van de beer verkocht aan het Ruhrgebied en Antwerpen. Waarom zouden we die opslag moeten willen? En zeker een 'groene club' als RCI? Per saldo is het alleen maar extra legitimatie voor de steeds riskantere jacht op fossiele bronnen, voor boren in de diepzee en voor omstreden winning van schaliegas. Ofwel: modern roofridderschap.

 

In al haar blindheid, pardon, enthousiasme en ondernemingszin - Van Huffelen heeft haar wortels in het bedrijfsleven - ontdekt de wethouder zelfs een lichtpuntje in de zich ongunstig ontwikkelende strijd tegen CO2-uitstoot. Daar komt-ie:

 

‘’Door de huidige economische situatie worden er minder broeikasgassen uitgestoten.’

 

Hóp! twee kolencentrales

Terug naar de ECN-cijfers. Men heeft in zijn berekeningen niet de door het RCI voorgenomen ondergrondse opslag van CO2 (CCS) opgenomen, vanwege onder meer de lage CO2-prijzen en de grote onzekerheid over de financiering: niemand lijkt er geld in te willen steken. Intussen worden er twee kolencentrales gebouwd die het probleem urgenter maken: waar moet alle koolstofdioxide heen? En de uitstoot van fijnstof, wordt dat wel goed afgevangen? Gascentrales zijn op den duur ook geen oplossing, want ook daar vindt CO2-uitstoot plaats: weinig minder dan de helft van kolen. Schaliegas naar schatting zelfs evenveel als kolen!

 

Ingegeven door wensdenken

De tweede hoofddoelstelling van het RCI: ‘’100% klimaatbestendig in 2025’’ is ingegeven door wensdenken. De snelle stijging van CO2-concentraties in de atmosfeer heeft een omvang aangenomen die deze pretentie 100% ongewis maakt. Een ‘’Waterworld’’ ligt misschien meer voor de hand. Kritische beschouwing van het RCI van de eigen resultaten rechtvaardigt een veel zwakkere, veel meer bij het RCI passende doelstelling. Zoiets als: ‘’We kijken wat we kunnen doen en om de drie jaar hebben we het er nog eens over.’’

 

Wereld verliest controle

De internationale gemeenschap heeft zich voorgenomen de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging te beperken tot twee graden. Volgens Bill Mckibben* schatten wetenschappers in dat om deze doelstelling vast te houden er nog maximaal 565 gigaton CO2 de lucht in kan. Bij voortzetting van de huidige trend is dat al over 16 jaar het geval. Daarna ligt een verdere stijging in het verschiet en verliest de wereld de controle, want wie gaat al die CO2 in de bodem stoppen en waar? Tot nu toe is de gemiddelde temperatuur met 0,8 graden gestegen en op vele plaatsen zijn de gevolgen al merkbaar. Rotterdam zal de dans niet ontspringen, de plannetjes van het RCI voor drijvende huizen ten spijt.

 

Uitdelen van zwemvesten

In 2009 hebben wij als BurgerPanelRotterdam een rapportage gewijd aan het RCI, te verkrijgen via onze website. We vonden de doelstellingen van het RCI toen nog ‘’ambitieus’’, maar we zeiden er wel bij dat het RCI op korte termijn een strategie moest ontwikkelen om de zon tot middelpunt van de energievoorziening te maken, want bij ongewijzigd fossiel energieverbruik zouden de positieve aanbevelingen die wij aan het RCI deden vergeefs zijn. RCI heeft dat tot op heden niet ter harte genomen: het fossiele energieverbruik blijft spil van het beleid. En een halvering in 2025 is bij nader inzien nog de helft te veel. Zoals de zaken er nu voorstaan heeft het RCI niet wezenlijk met ‘’duurzaamheid’’ te maken: de projecten voor de stad en voor de burgers zijn weinig meer dan ‘’window dressing’’. 

 

Onvoldoende begrip van wat 'duurzaamheid' is 

Hoe luidt ook alweer de algemeen aanvaarde definitie van ‘’duurzaamheid’’ in het rapport ‘’Our Common Future’’ van de VN-commissie Brundtland uit 1987? ‘’Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.’’

 

Iets om te herkauwen.

 

Het is hoog tijd dat dit doordringt tot politici** en burgers. We laten ons toch niet van onze toekomst beroven? Anders rest als laatste publieksactie van RCI het uitdelen van zwemvesten.

 

Milieu en Duurzaamheid – BurgerPanelRotterdam – juni 2013

 

*Bill McKibben, ‘’Huiveringwekkende cijfers over de opwarming van de aarde’’, in Méér!, Marianne Thieme (redactie), Uitgeverij Jan van Arkel 2013

 

**Een eerste begin in de Rotterdamse gemeenteraad? ‘’Als het parlement nu eens een week lang lees-reces zou nemen voor dit boek – en dan een waarachtig en werkelijk inhoudelijk debat zou voeren over alle aangeraakte relevante thema’s…’’ Maurits Groen – duurzaam ondernemer, lid Adviesraad Club van Rome

 

 

 

  

Rubriek Gastbijdrage

Gastauteur

We vragen met enige regelmaat aan bekende of minder bekende Rotterdammers om een bijdrage te leveren aan Stadslog. Of dergelijke Rotterdammers komen zèlf met relevante stukk...

Bekijk profiel